پیام رئيس هيئت مديره

در ميدان فعاليت های پيمانكاری خصوصا طراحی و اجرای سازه های ساختمانی ، صنعتی و ساخت تجهيزات ويژه ، لازم است همگام با رشد و پيشرفت فن آوری، پيمانكاري عمومی و تخصصي نيز ارتقاء يابد تا بتواند در جايگاه مناسبی در ميدان رقابت با سايرين ، همچنين كسب رضايتمندی كارفرمايان قرار گيرد.

اين شركت پس از 40 سال سابقه در انجام پروژه های صنعتی و ساختمانی ، در نگاهی نوين ، با پشتوانه تجربه موفق خود در اجرای پروژه ها و همچنين با تكيه بر نيروهای كارآمد خود بر آن است تا علاوه بر حوزه های فعاليت کنونی ، به عنوان پيمانكار EPC در حوزه های نفت و گاز و پتروشيمی ، صنايع نيروگاهی و آب و انرژی و... نيز ارزش حرفه اي خود را نشان دهد.

پيمانكاران بسياری ادعای عملكرد حرفه ای دارند ، آنچه كه به عنوان يك ابزار سنجش قوی مي تواند بكار رود سرنوشت پروژه ها با زمان است يك پيمانكار تنها با اعتقاد به زمانبندي مي تواند ارزش حرفه ای خود را نشان دهد.

اين شركت براي رسيدن به اين مرز منابع انساني و مالي بسياری را هزينه كرده است و با افتخار مي گويد اكثر پروژه های خود را در مدت پيمان به انجام رسانده است.