لیست اعضای هیئت مدیره
ناصر ملک شاد

رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: آقای ناصر ملک شاد
علی اکبرحسینی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: آقای علی اکبرحسینی
ایرج کاظمی علی اکبری

نائب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: آقای ایرج کاظمی علی اکبری