لیست اعضای هیئت مدیره
ناصر ملک شاد

رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: آقای ناصر ملک شاد
علی اکبرحسینی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: آقای علی اکبرحسینی
زهره افطسی

نائب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: خانم زهره افطسی
باقر ابطحی کاشانی

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: آقای باقر ابطحی کاشانی