خط مشی

1 تبعیت از قوانین ، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی.

2 توسعه فرهنگ سلامت زیست محیطی و ایمنی با ایجاد محیط کاری سالم و ایمن و بهره گیری از سیستم های مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

3 ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارتهای منابع انسانی از طریق آموزش مستمر.

4 افزایش مشارکت پرسنل برای بهبود و اثر بخشی سیستم های مدیریت با استقرار نظام انگیزش و مهندسی ارزش

5 ارتقاء سطح کیفیت خدمات ارائه شده به کارفرمایان به منظور ایجاد، حفظ و افزایش سهم در بازارهای داخلی و منطقه

6 افزایش اعتبار حرفه ای و مالی در تعامل با طرفهای ذینفع (کارفرمایان- تأمین کنندگان)

7 استقرار نظام بهبود مستمر کارائی و اثر بخشی